✓ -30% korting op geselecteerde artikelen code "SALE30"

verklaring gegevensbescherming

 

Going Forward Bikeshop zal in het kader van de (pre-)contractuele relatie met de koper, diens persoonsgegevens verzamelen. De koper geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). Going Forward Bikeshop treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen en reservaties en direct marketing van Going Forward Bikeshop (mogelijk met inbegrip van het versturen van een nieuwsbrief).
Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Going Forward Bikeshop. Elke klant kan zich verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Going Forward Bikeshop hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Going Forward Bikeshop. De klant heeft tevens het recht om de aanmelding van Going Forward Bikeshop in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.
Going Forward Bikeshop neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de koper meegedeelde gegevens te waarborgen. De koper erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Going Forward Bikeshop kan worden verhaald.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, zodat Going Forward Bikeshop geen toegang heeft tot deze gegevens